BÆREKRAFT

Bærekraftig forretningspraksis i Waez Tekstil

Waez Tekstil visjon er å bli best i verden på innovativ og bærekraftig tekstilservice. Visjonen er forankret i en tydelig ambisjon fra selskapets styre, eiere og ledelse om at Waez Tekstils verdiskapning og utvikling skal skje på en ansvarlig måte som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Waez Tekstil anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Vår policy for bærekraftig forretningspraksis, er bygget opp rundt FN’s bærekraftsmål og prinsipper basert på FN- og ILO-konvensjoner.

FNs bærekraftsmål

Waez Tekstil støtter og respekterer alle de 17 bærekraftsmålene, men har identifisert fire mål som vi anser som spesielt relevante for vår virksomhet. Policyen beskriver vår retning og våre satsningsområder for å ivareta både dagens og fremtidens krav til et bærekraftig arbeidsmiljø, etisk handel, ansvarlig forretningsdrift og kvalitet på produkt og tjeneste.Rent vann og gode sanitærforhold

Waez Tekstil skal sikre rent vann og gode sanitærforhold gjennom reduksjon og optimalisering av vannforbruk. Tekstilbehandlingen skal i all hovedsak skje ved vaskerier som er Svanemerket.

LES MER


Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Waez Tekstil skal være en trygg arbeidsplass. Vi skal på best mulig vis ivareta HMS på arbeidsplassen gjennom systematisk forebyggende arbeid og risikoreduserende tiltak.

LES MER


Ansvarlig forbruk og produksjon

Waez Tekstil skal aktivt bidra til at alle aktiviteter knyttet til vår virksomhet skal være bærekraftige gjennom hele verdikjeden. Vår vaskerivirksomhet er basert på en sirkulær filosofi, men dette skal også omfatte våre inngangsfaktorer, samt de forutgående og etterfølgende prosessene av våre kjerneaktiviteter.

LES MER


Stoppe klimaendringene

Waez Tekstil skal bidra til å stoppe klimaendringene ved å redusere utslipp av klimagasser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette skal oppnås gjennom investeringer i energieffektive produksjonsløsninger, logistikkoptimalisering og utvikling av fossilfri drift.

LES MER